Allmän presentation för förskola

Du som väljer Gluntens Montessoriskola får en förskola där alla arbetar efter en gemensam pedagogik och med samma mål för ditt barn. Vi arbetar efter förskolans läroplan, har montessoripedagogiken som redskap, och följer de regler och normer som gäller i Uppsala kommun.

På förskolan finns småbarnsavdelningar där man är 1-3 år och storbarnsavdelningar där man är 3-5 år. Verksamheten har en röd tråd som följer barnet från småbarn till storbarn och sedan hela vägen genom skolan upp till årskurs nio. När ditt barn har en plats i vår förskola, garanteras det en plats i vår skola.

Vår förskola lägger grunden för ett livslångt lärande, och vi erbjuder en trygg verksamhet där glädje, lärande och omsorg bildar en helhet.

Verksamhet

I vår dagliga verksamhet ingår aktiviteter som lek, sång, skapande verksamhet, sagoläsning, språkövningar, matematik, experiment, kunskap om omvärld och natur. Vi är ute varje dag.

Vi arbetar medvetet för att barnet ska få ett rik språk,eftersom det är en källa till glädje, gemenskap och kunskap. Vårt språkmaterial berikar ordförrådet och stimulerar till att uttrycka tankar, frågor och åsikter. För oss är det viktigt att aktivt lyssna på barnets berättelse.

                  

Gemensamt för vår miljö är att den hjälper barnet att bli självständigt. När barnet lyckas genomföra sin aktivitet självständigt ökar det barnets självkänsla, ”Jag kan själv”. Allt finns i barnets nivå, vi visar hur man kan göra, och ger barnet frihet att välja aktivitet och fortsätta så länge det vill. Det är ordning och struktur i lokalen för att barnet ska känna trygghet i igenkännande och kontinuitet.

För att ingå i ett socialt sammanhang måste man lära sig hantera olika sociala situationer. Hur blir jag delaktig i en lek? Hur är jag en bra kamrat? Vi pedagoger ger barnet verktyg för att hantera olika situationer, bland annat genom att visa hur man gör eller låta barnet  själv eller i grupp får resonera sig fram till en bra lösning. Att kunna samarbeta och ingå i en gruppgemenskap är viktiga förmågor.

Varje barn skall mötas av pedagoger som delar barnets nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom ett unikt material och en stimulerande miljö, ges barnet möjlighet att utforska och göra upptäckter i egen takt.

                        

För oss är barn från olika bakgrund och familjesituationer en tillgång. Vi jobbar med kultur på flera plan. Ett exempel är kulturveckan varje höst, då vi uppmärksammar olika länder och dess kultur. Vi utvärderar vårt material och aktiviteter regelbundet, så alla barn ska känna sig inkluderade. Vi ser över vår verksamhet utifrån ett genusperspektiv.

Alla avdelningar går på utflykt i närområdet/skogen minst en gång i veckan. Detta ger barnen möjlighet att uppleva och utforska en annan utemiljö än förskolegården. Att göra saker tillsammans stärker gruppkänsla och tillhörighet, vilket är en viktig del för alla människors välbefinnande.

Andra typer av utflykter som gör är teaterbesök, 4H gården, museum t ex Bror Hjorts Hus.

När barnen går sista året på förskolan kallar vi dem Leoparder. Det är en verksamhet för att förbereda dem för skolan. De får då träffa blivande klasskamrater, lärare mm. Vi samarbetar med skolan inför överflytten.

Förskolans öppettider

Förskolan är öppen 7.15-17.15. Avdelningarna samarbetar så du kan få lämna eller hämta ditt barn på en annan avdelning i början eller i slutet av dagen. Förskolan är öppen alla vardagar förutom 4 planeringsdagar per år.

Föräldrainformation

Vi håller dig informerad om vad som händer på just ditt barns avdelning.

Du som förälder erbjuds utvecklingssamtal om ditt barn varje år. Du är välkommen att besöka ditt barn på förskolan.

Vi dokumenterar barnens utveckling i en portfoliepärm som följer barnet genom hela deras tid i förskolan. Där samlas ett urval av barnets arbeten och aktiviteter. Vi arbetar med portfolio för att stärka barnets självbild, ge dem en förståelse av sitt eget lärande och för att ge föräldrar en inblick i barnets utveckling och lärande. Den ger barnet ett minne från sin förskola.

Lunch

Förskolan har ett eget kök där lunch tillagas.

Föräldramedverkan

Gluntens Montessoriskola är en föräldraförening där alla medel återinvesteras i verksamheten. Alla föräldrar har möjlighet att frivilligt engagera sig i styrelsearbetet eller i en arbetsgrupp. Det pedagogiska arbetet och ansvaret vilar helt på rektor och pedagogerna.

Du som förälder är viktig för oss. Era insatser och ert engagemang skapar en förskola och skola som ger ditt barn bra förutsättningar inför framtiden.

Storstädsdagar och trädgårdsdagar är aktiviteter där föräldrar förväntas medverka.

Du som är intresserad av vår verksamhet är välkommen att besöka oss.