Frånvarorutiner vid Gluntens Montessoriskola

Närvaro och frånvaro rapporteras i Quiculum under varje lektion/arbetspass.

Varje frånvarotillfälle meddelas då automatiskt till vårdnadshavare per sms.

Om elev vill gå hem under dagen måste läraren prata med vårdnadshavaren innan eleven får gå från skolan, då får eleven “anmäld frånvaro” annars är det “oanmäld frånvaro”.

Ansvarsläraren kollar sin grupps frånvaro inför varje vecka:

- F-3 vid behov
- 4-6 inför utvärdering
- 7-9 inför ansvarstid 

Åtgärdstrappa vid ogiltig frånvaro

Åtgärdstrappa vid ogiltig frånvaro

1. Ogiltig frånvaro eller sen ankomst (första tillfället)
Kolla vilken/vilka lektioner. Ansvarsläraren pratar med eleven. Frågar efter orsak.

2. Upprepad sen ankomst (3-5 tillfällen inom en månad)
Kolla vilka lektioner. Ansvarsläraren pratar med eleven. Frågar efter orsak.

3. Upprepad ogiltig frånvaro (3-5 tillfällen inom en månad, både sen ankomst och frånvaro hel lektion/del av dag)
Ansvarsläraren pratar med eleven. Ansvarsläraren kontaktar vårdnadshavare via mail. Ta reda på orsaker med hjälp av elev och vårdnadshavare för att kunna sätta in insatser för att öka skolnärvaron. Beslut om insatser tas på arbetslagets elevvårdsmöte. Dokumenteras i elevvården.

4. Fortsatt ogiltig frånvaro (ökad eller samma omfattning inom två veckor)
Ansvarsläraren pratar med eleven. Ansvarsläraren ringer vårdnadshavare. Ta reda på orsaker med hjälp av elev och vårdnadshavare för att kunna sätta in insatser för att öka skolnärvaron. Ansvarslärare kontaktar kurator/socialpedagog som gör kartläggning 1 tillsammans med elev (åk 4-9). Utifrån vad kartläggningen visar beslutas om insatser i EHT för att öka skolnärvaron. Kurator eller socialpedagog återkopplar till vårdnadshavare.
Rektor meddelar hemkommunen. Skolpliktsanmälan - utredning inletts

5. Kurator eller socialpedagog följer upp frånvaron ca 1 månad efter steg 4.
Träffar eleven och kollar hur det fungerar nu. Om närvaron ökat tillfredsställande avslutas ärendet.

6. Fortsatt ogiltig frånvaro, trots insatser, (ökad eller samma omfattning inom en månad)
Ansvarslärare kontaktar kurator eller socialpedagog som träffar eleven igen för kartläggning del 2 samt kontaktar och träffar vårdnadshavare för kartläggning 2. Ansvarslärare bjuds in på öppet EHT. Utifrån vad kartläggningen visar beslutas om insatser i EHT för att öka skolnärvaron. Kalla till EHM.

7. Rektor meddelar hemkommunen

Skolpliktsanmälan med information om utredningen - Görs när skolans insatser inte gett önskat resultat

Rektor gör anmälan om oro till Socialtjänsten om kartläggning visar att det behövs eller vid 10 % ogiltig frånvaro inom ca 3 månader.

 

Åtgärdstrappa vid giltig frånvaro

Andra sjukveckan
Ansvarslärare kontaktar vårdnadshavare.

Upprepad frånvaro
Ansvarslärare kontaktar vårdnadshavare för att få reda på orsaker. Insatser för att öka skolnärvaron.

Om läkarintyg inte lämnas samt vid fortsatt giltig frånvaro (30%).
Ärendet tas till EHT. Kalla till EHM. Kartläggning av orsaker; skol-, familje- och individfaktorer. Insatser för att öka skolnärvaron.

Rektor meddelar hemkommunen

Rektor gör anmälan om oro till socialtjänsten om kartläggningen visar att det behövs eller vid 30% frånvaro utan rimliga orsaker.

Om kartläggning visar att det är skolvägran och skolans insatser inte gett önskat resultat efter två månader ska beställning av koordinator för ökad skolnärvaro göras av EHT.