Arbetsplan för fritids 2020/2021

Det här är Montessori

Maria Montessori visste vad varje förälder vet – nämligen att alla barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje

och ivriga att pröva på och lära nya saker. Och precis som föräldrar världen över märkte hon, att barnens

intressen varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon, att intresse-förändringar följer ett

givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena av att äta själv, lära sig gå,

lära sig prata osv, till intresset för läsning, matematik, rymden osv. Hon fann, att barn under sina olika

mognadsstadier är speciellt mottagliga av olika slags kunskap. Hon insåg det värdefulla i att ta till vara

intresseperioderna, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder. På vår skola utgår vi ifrån

Montessoris tankar och pedagogik både skoldagen och tiden på fritids.

Grundfakta om Gluntens fritidshem:

Gluntens montessoriskolas fritids består av tre avdelningar, årskurs F-1, 2-3 och 4-6.

F-1 är uppdelade klassvis för att skapa lugnare miljö och trygghet att vara i mindre grupp.

2-3 är även de uppdelade klassvis men beroende på vad eleverna är intresserade av och vad vi fokuserar på

under terminen, delar vi upp eleverna mellan klassrummen.

4-6 är tillsammans i samma lokal då det inte är lika många elever där.

Fritidspedagogerna följer sina elever under hela dagen vilket betyder att det är samma pedagoger på skoltiden

som fritidstiden.

På Gluntens Montessori arbetar vi enligt läroplanen för fritids Lgr 11.

 

Läs mer om Arbetsplan för fritids 2020/2021 (pdf)