Välkommen till F-3:an på Gluntens Montessoriskola!

Vi arbetar åldersblandat och är indelade i sex klasser. Björn F-1, Varg F-1, Lo F-1 och Grävling 2-3, Räv 2-3 och Järv 2-3.  I varje grupp går det ca 25 elever. Utöver ansvarslärare, som har ämnesansvar och lärarbehörighet, finns andra ämneslärare och speciallärare anslutna. Fritidspersonal är knutna till respektive grupp och är delaktiga en del av skoldagen samt under hela eftermiddagen. All personal  på F-3 arbetar tätt tillsammans och har varje vecka samtal kring undervisning och elever.

Maria Montessori

Genom observationer kom Maria Montessori fram till att barnen har fyra olika utvecklingsstadier som de går igenom för att nå mogen ålder. Med hjälp av dessa fyra utvecklingsstadier bygger Maria sin pedagogik och livsfilosofi.

Perioden mellan 6-9 år menar Maria Montessori att barnen har en enorm tillväxt och utveckling. Nu har barnet blivit så pass moget att hen kan börja stå på egna ben och använda sig av det hen utvecklat under perioden 3-6 år. Barnet börjar bli mer social nu och vänder blicken utåt. Kamraterna blir mer och mer viktiga och hen utvecklar sin sociala förmåga. Det är nu vi vuxna börjar uppleva att barnen lyssnar mer på vad deras kamrater säger än på oss vuxna. Nu utvecklas också mer barnets resonerande sinne och förmåga till abstraktion. De sensitiva perioderna är intresse för moraliska frågor, kunskap och det sociala samspelet. Barnet strävar nu efter moralisk och mental självständighet. - Hjälp mig att tänka själv, är det stöd som barnet behöver nu.

Barnen använder konkreta material för att få en förståelse för olika begrepp. Materialen är upplagda på ett sätt som barnen är vana vid samt att dessa även är självrättande. Detta är ett led i att nå en större grad av självständighet. Genom dessa konkreta material kan barnen få en förståelse som senare leder fram till ett abstrakt tänkande.

Vi jobbar mycket med grupperna för att dessa ska kunna arbeta så självständigt som möjligt och ge varandra arbetsro. En lugn och förberedd miljö är grunden för ett gott lärande. Redan från förskoleklass arbetar vi med att träna eleverna i att ta ett eget ansvar för sitt lärande. Detta sker bland annat genom att de har egna planeringar med arbeten som passar just dem och att dessa planeringar är framtagna tillsammans med eleven. Genom att få eleven att känna sig delaktig så stärker vi hens vilja till arbete och därmed möjlighet till att nå koncentration.

Undervisningen skapas genom att nyfikenheten och upptäckarglädjen hos barnet tas tillvara i en väl förberedd miljö där vi pedagoger kan erbjuda meningsfulla aktiviteter. Bord och stolar är i barnstorlek och material finns på låga hyllor och kan nås av barnen utan att de behöver hjälp av någon vuxen. Under en skoldag arbetar eleverna i sina klassrum med schemalagda ämnen och har lärarledda genomgångar men eleverna får även arbeta utifrån sina behov och individuella planeringar. Vi har sammanhängande arbetspass på förmiddagarna för att eleven inte ska behöva bli avbruten i sitt arbete. Pauser tar vi utifrån barnens behov. I slutet av veckan reflekterar och utvärderar eleverna sitt arbete. Eleverna är delaktiga i att sköta om klassrummet och dess material, vilket hjälper dem i förståelsen att vara rädd om material och miljö.

LPP (Lokal pedagogisk planering) skriver vi i Unikum, en webbportal som både föräldrar, elever och skolans personal har tillgång till. Till varje arbetsområde i alla ämnen finns en pedagogisk beskrivning tillsammans med en bedömningsmatris. En LPP innehåller alltid kopplingar till Lgr 11 (läroplanen) vad gäller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav.

Tematiskt arbetssätt. Temaområden i åk F-3 baserar sig på det centrala innehållet i kursplanen för respektive ämne. Ofta innefattar ett temaområde flera ämnen i läroplanen. I den pedagogiska planeringen för temaområdet tydliggörs vilka delar av ämnets syfte som undervisningen ska inriktas mot och där syns vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå ifrån. Utifrån elevgruppens erfarenheter och intressen planeras temat så att faktainhämtning sker under skapande och lekfulla arbetsformer. Eleverna får redovisa sitt arbete på sätt som både utmanar och skapar trygghet.

Individuell planering. Eleverna i åk F-3 har egna individuella planeringar. Dessa planeringar utformar läraren tillsammans med varje elev. Innehållet i en individuell planering anpassas efter barnets eget intresse och önskemål samt de delar eleven behöver utveckla i riktning mot kunskapskraven i kursplanen. Eleverna kan under arbetet med sin egen planering själva ta fram det material de behöver arbeta med, då allt finns tillgängligt på hyllor i klassrummet. Eleverna kan även välja var i klassrummet de behöver arbeta då vissa material kräver större utrymme. Planeringen löper på en längre period.

Skapande skola. För läsåret 2017-2018 har arbetslaget F-3 har sökt statsbidrag från Kulturrådet för att eleverna ska få möjlighet att delta i Skapande skola. För åk F-1 är det ett projekt där fokus är på Majas alfabet. I åk 2-3 är det ett samarbete med Upplandsmuseet som handlar om forntiden.

Trygghet och medinflytande. Varje vecka jobbar eleverna med skolans värdegrund och betydelsen av att vara en god kamrat på olika sätt. Det kan vara genom lek, värderingsövningar, samtal eller någon form av skapande aktivitet. Årskurs 2-3 ansvarar för att åskådliggöra värdegrundsorden i skolans entréhall.

Gluntens faddersystem innebär att alla elever i årskurs F-3 har en äldre fadder i årskurs 4-6. Minst en gång per termin är det fadderträff med aktiviteter. Syftet med att ha faddrar är att vi ska lära känna varandra på Glunten och skapa en trygg miljö där man kan umgås oavsett ålder.

Klassråd har vi regelbundet i alla årskurser. Här finns möjlighet att öva ett demokratiskt förhållningssätt och att ta upp ärenden och frågor som rör klassen.