Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa är i första hand förebyggande och har en hälsofrämjande inriktning. Fokus ligger på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolkurator, speciallärare, specialpedagog och rektor. EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att förbättra elevens skolsituation. Rektor kallar då till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant/-er från elevhälsan deltar. 

Trygghetsgruppen

Skolans trygghetsgrupp består av skolkurator och vuxna från skolans alla enheter. Trygghetsgruppen arbetar med likabehandlingsfrågor, trivsel och trygghet. Bland annat planerar gruppen fadderträffar och ansvarar för kompisstödjarverksamheten i 4-9.


Skolkurator

Jag heter Sofie Renemar och finns på skolan vardagar kl. 8.30-16.00
Du kan nå mig på telefonnummer: 070 560 80 28 eller via e-post: kurator@glunten.se

Mitt rum ligger i samma korridor som expeditionen och skolsköterskans rum.

Ekeby Bruk 23:B1, våning 2. 

Du som är elev kan komma och prata med mig om du är arg, ledsen, orolig, stressad eller bekymrad över något. Du som vårdnadshavare är också välkommen att höra av dig gällande ditt barns mående. Jag arbetar främst med skolrelaterade psykosociala frågor, men samverkar också med bland annat råd och stöd, psykiatrin och ungdomsmottagningen. Som skolkurator har jag också ansvar för skolans trygghets- och värdegrundsarbete.


Skolsköterska

Jag heter Lotten Skans och finns på skolan   

Dag Tid
Tisdag 8:45 - 15:15
Onsdag 8:45 - 15:15
Torsdag 8:45 - 15:15

Du kan nå mig på telefonnummer: 018-560 870 eller via e-post: skolskoterska@glunten.se

Mitt rum ligger i samma korridor som expeditionen. Ekeby Bruk 23:B1, våning 2 .


Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.


Länkar

1177 vårdguiden
Barn- och ungdomspsykiatri - BUP
Barn- och elevombudet Arbetar mot kränkningar och mobbning
BRIS 
Råd och stöd Arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för barn, unga och deras familjer.
SAGA – Samarbete och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa
Samlad information om verksamheter i Uppsala som du kan vända dig till vid psykisk ohälsa.
Snorkel Sida för barn och unga om nedstämdhet, oro, ångest och stress.
Sundarebarn Information och utbildning för föräldrar till barn med övervikt.
UMO Sida för unga mellan 13 och 25 år där du kan hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.
Ung livsstil Kunskap om och verktyg för hållbar livsstil för barn och unga.

TRIS Idell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck

BOIU Barnombudsmannen i Uppsala har samlat länkar till olika ställen i Uppsala dit du kan vända dig.