För- och grundskolans organisation och arbetssätt

Förskola

Småbarnsavdelning 1-2,5 år

Då barnet är 1 år får han rätt till barnsomsorg inom Uppsala Kommun. Du som förälder kan välja förskola. Våra småbarnsavdelnningar består av 11 barn i åldrarna 1-2.5 år. Tillsammans med två pedagoger tillbringar de dagen med sådant som gör livet inspirerande för barn i denna ålder. Kan själv! Jag vill! Titta! Verksamheten utgår från barnts intressen och behov och mycket cirkulerar kring de dagliga göromålen som äta, klä på sig, sova, promenader och självklart leka. Musik, språklekar och begreppsbildning tränas och övas på i lekfulla former.

Storbarnsavdelning 2,5 - 5 år

Då småbarnsavdelningens lilla koncept inte längre kan tillfredsställa barnets behov av utforskande och vidgade sociala kontakter börjar barnet på en av våra tre storbarnsavdelningar. Där arbetar fyra pedagoger tillsammans runt 25 barn på hösten och 28 barn på våren. Dagarna handlar mycket om att experimentera, leka och utforska språket. Här finns kamrater i skilda åldrar vilket gör att barnet får mycket inspiration. Här kan man vara både liten och söka stöd samtidigt som man kan vara kompetent och ge hjälp.

Förskoleklass och grundskola

Vår skola är organiserad i tre arbetslag och vi arbetar till största delen åldersintegrerat och tematiskt

F-3an

Förskoleklass till och med årskurs 3 (F-3an) är organiserad i 6 åldersintegrerade grupper med ca 23 elever i varje grupp. Det är 3 stycken
F-1 grupper och 3 stycken 2-3 grupper. F-1 grupperna heter Varg, Lo och Björn. 2-3 grupperna heter Järv, Räv och Grävling.

4-6an

Årskurs 4 till och med årskurs 6 (4-6an) är organiserad i 4 åldersintegrerade grupper med ca 24 elever i varje grupp. 4-6 grupperna heter Blå, Röd, Grön och Gul.

7-9an

Årskurs 7 till och med 9 (7-9an) är organiserad i 3 åldershomogena grupper. Del av tiden arbetar eleverna åldersintegrerat.

Varje grupp (F-9) har en ansvarslärare som har det övergripande ansvaret för elevens planering och uppföljning av studierna. Varje elev utvecklar sin förmåga att planera sitt skolarbete, där läraren är ett stöd. Efterhand som eleverna utvecklas och tar större ansvar ökar också självständigheten i att göra sin egen planering. På det sättet kan eleven också själv påverka sina studier.

Fritidshem

Hos oss finns fritids för de yngsta skolbarnen från förskoleklass t.o.m. 

Fritidsverksamheten bedrivs i nära samspel med skolans verksamhet. Barnen stannar i sina lokaler men verksamhetens innehåll och utformning ändrar karaktär.

För barn som går i fritids har vi ett omsorgsansvar. Detta betyder bland annat att barnen kommer och går de tider som deras vårdnadshavare bestämt.