Vårt Montessori från 1 till 16 år

Växa och utvecklas i sin egen takt

Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9. Skolan präglas av respekt för individen- Arbetet i förskola och skola bedrivs med utgångspunkt från elevens behov. Vi följer läroplanernas mål och riktlinjer.

Miljön är kreativ och tolerant och ger utrymme för personlig utveckling. På Glunten får elever i alla åldrar  frihet att växa i egen takt och med en ständigt ökande grad av självständighet

Skolan arbetar enligt Montessoripedagogikens principer. Det innebär att varje elev successivt tränas att ta allt mer ansvar för planering, genomförande och uppföljning av sitt arbete. Vi samarbetar över ålders-, grupp- och stadiegränser. Det skapar en röd tråd genom verksamheten. Den trygga skolmiljön och elevernas förmågor avspeglas i trygga engagerade elever och goda skolresultat.

Kort om Montessoripedagogik

 • Miljön ska stimulera lust och svarar på alla åldrars inlärningsbehov.
 • Lärarens roll och undervisningens utformning skall svara mot varje ålders behov.
 • Möjlighet till obrutet arbete och lek utvecklar koncentrationen.
 • De förmågor ett barn utvecklat skall han få använda sig av.  Hjälp mig att hjälpa mig själv
 • Montessorimaterialet används som stöd i begreppsbildning.
 • Misstag och fel lär man sig av om atmosfären är tillåtande.
 • Treat a child as though he is the person he is able to become (Haim Ginnot)

Lite mer om principer i Montessoripedagogiken

”Mänsklig utveckling är möjlig endast då frihet kombineras med möjligheten till egna gjorda erfarenheter i en förberedd miljö.” (Montessori, 1946).

Principer som Montessoripedagogiken vilar på (Lilliard, 2007)

 1. Att rörelse och tänkande är starkt förknippade med varandra - rörelsen kan förbättra tänkandet och lärandet.
 2. Att lärandet och välbefinnandet utvecklas då människan har kontroll över sin tillvaro.
 3. Att människan bäst lär då denne är intresserad av ämnet/stoffet.
 4. Att yttre belöning har en negativ inverkan på motivationen för att förbättra resultatet.
 5. Att samarbete och gruppövningar främjar lärandet.
 6. Att lära i ett meningsfullt sammanhang ger mer djupinlärning.
 7. Att läraren fungerar som handledare och bemöter varje elev med respekt.
 8. Att koncentrationen utvecklas då barnet kan välja arbete i en pedagogiskt strukturerad miljö.