Klagomålshantering på Glunten

Har du som vårdnadshavare, elev eller personal synpunkter eller klagomål på Gluntens olika verksamheter vill vi gärna få reda på det! Det är viktigt för Gluntens kvalitetsarbete.

1. Kontakta den personal på förskolan, i skolbarnsomsorgen eller skolan som står barnet /eleven närmast t.ex. ansvarig förskollärare eller ansvarslärare. Redogör för ditt klagomål. Detta kan ske muntligt men det underlättar om du skriver ner klagomålet. 
När du skriver är det bra om du får med följande:
          a. Vem har du haft kontakt med?
          b. När inträffade problemet? Har det pågått länge?
          c. Vad har gjorts för att lösa problemet?
          d. Hur skulle du själv vilja att problemet löstes?
          e. Uppge ditt namn, telefon och mailadress så att vi kan kontakta dig.

2. Är du inte nöjd med det svar du får, gör du en skriftlig klagomålsanmälan och lämnar till rektor.
När du skriver är det bra om du får med följande:
          a. Vem har du haft kontakt med?
          b. När inträffade problemet? Har det pågått länge?
          c. Vad har gjorts för att lösa problemet?
          d. Hur skulle du själv vilja att problemet löstes?
          e. Uppge ditt namn, telefon och mailadress så att vi kan kontakta dig.

3. Blir du inte nöjd med det svar som rektor ger dig lämnar du in en skriftlig klagomålsanmälan till Gluntens styrelse.
När du skriver är det bra om du får med följande:
          a. Vem har du haft kontakt med?
          b. När inträffade problemet? Har det pågått länge?
          c. Vad har gjorts för att lösa problemet?
          d. Hur skulle du själv vilja att problemet löstes?
          e. Uppge ditt namn, telefon och mailadress så att vi kan kontakta dig.

När får du svar?
Berörd personal eller rektor kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Alla klagomål ska besvaras skyndsamt efter att det kommit in till Glunten.

Om du inte är nöjd med svaret?
Gäller det förskola och skolbarnsomsorg vänder du dig till Uppsala Kommuns Barn och ungdoms-nämnd Barn-ungdomsnamnden@uppsala.se

Gäller det skolan vänder du dig till Skolinspektionen  skolinspektionen@skolinspektionen.se

OBS! Tänk på att e-post som du skickar till kommunen/skolinspektionen i de flesta fall betraktas som allmän handling. En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd. Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att ta del av offentliga handlingar.