Elevhälsan

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa är i första hand förebyggande och har en hälsofrämjande inriktning. Fokus ligger på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolkurator, speciallärare, specialpedagog och rektor. EHT träffas en gång i veckan och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar för att alla elever ska nå utbildningens mål. Ibland behöver man hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att förbättra elevens skolsituation. Rektor kallar då till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant/-er från elevhälsan deltar.  

Trygghetsgruppen

Skolans trygghetsgrupp består av skolkurator och vuxna från skolans alla enheter. Trygghetsgruppen arbetar med likabehandlingsfrågor, trivsel och trygghet. Bland annat planerar gruppen fadderträffar.

________________________________________________________________________

Skolkurator

Jag heter Sofie Renemar och finns på skolan måndag, tisdag och torsdag kl. 7.30-14.30.

Kajsa Tuggey vikarierar åt mig på onsdag och fredag kl 8.30-17.00.

Du kan nå oss på telefonnummer: 070 560 80 28 eller via e-post: kurator@glunten.se

Vårt rum ligger i samma korridor som expeditionen och skolsköterskans rum.

Ekeby Bruk 10A, våning 2.  

Du som är elev kan komma och prata med oss om du är arg, ledsen, orolig, stressad eller bekymrad över något. Du som vårdnadshavare är också välkommen att höra av dig gällande ditt barns mående. Vi arbetar främst med skolrelaterade psykosociala frågor, men samverkar också med bland annat råd och stöd, psykiatrin och ungdomsmottagningen. Som skolkuratorer har vi också ansvar för skolans trygghets- och värdegrundsarbete.

________________________________________________________________________

Skolsköterska

Jag heter Lotten Skans och finns på skolan tis, ons och torsdagar, kl. 8.45-15.15

Du kan nå mig på telefonnummer: 018-560 870 eller via e-post: skolskoterska@glunten.se

Mitt rum ligger i samma korridor som expeditionen. Ekeby Bruk 23:B1, våning 2 .

Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Vid sjukdom eller olycksfall ska ni istället kontakta vårdcentralen eller akutmottagning.Länkar