Den vuxne är förebild, inspirerar och har höga förväntningar på alla elever utifrån individens ålder och mognad.

Vi vuxna på skolan har höga förväntningar på eleverna att de ska lyckas och ta ansvar. Vi tror på att varje elev kan och vill utvecklas. Vi uppmuntrar och handleder eleverna socialt och kunskapsmässigt. Vi arbetar aktivt med att eleverna ska lära sig tolerans, att lyssna på och att ha respekt för varandra och andra människor. Vi hjälper eleverna att hitta metoder och strategier för hur konflikter kan hanteras och lösas men också metoder i studieteknik och kunskapsinhämtning.

Högst upp