Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 - Fritids

För elever och personal på fritids

Gluntens mål

Glunten är en frizon.
På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad.
På Glunten har alla lika möjligheter.

Fritids mål

Alla barn är trygga på fritids.
Alla barn är delaktiga och känner samhörighet.
Alla barn erbjuds aktiviteter efter sina förutsättningar och intresse.
Alla barn trivs och har roligt på fritids.

Denna plan mot kränkande behandling är utformad enligt 3 kap 16 § Diskrimineringslagen och enligt 6 kap Skollagen.

Detta är Gluntens Montessoriskolas fritids handlingsplan för arbetet med likabehandling och för arbetet med att motverka alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. (Se “definitioner, ordlista och länkar” sist i dokumentet.)

Syfte
Planen syftar till att främja lika rättigheter. Detta gäller oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Planen ska vara en hjälp att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Den ska också öka elevernas kunskap och insikt för att kunna utveckla motivation och engagemang att själva motverka kränkningar och trakasserier. I planen ska planerade åtgärder redovisas och planen ska årligen följas upp och ses över. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

1.FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE

Alla som arbetar på fritids visar respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgår vi ifrån ett demokratiskt förhållningssätt. På Gluntens Montessoriskola accepterar vi inte någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla, både vuxna och elever, motverkar aktivt trakasserier och förtryck av individer och grupper, och arbetar aktivt för att kränkningar aldrig ska förekomma.

A. Ett aktivt arbete med att skolans och fritids Värdegrund följs och förankras genom att:

Värdegrund/trivselregler/likabehandlingsplan
Värdegrunden och trivselreglerna med konsekvensbeskrivning skickas hem för påskrift av elev och vårdnadshavare vid läsårets start.

Höstterminen inleds med arbete där Värdegrunden, Likabehandlingsplanen och trivselreglerna är i fokus på alla enheter, även fritidshemmet. Detta arbete fortlöper under året. På fritidshemmet innebär det att vi jobbar extra med gruppövningar och pratar om regler i lekar och spel.

Värdegrunden synliggörs inramad i entréerna till de olika enheterna där även fritidsverksamheten finns.

Information om Värdegrunden och Likabehandlingsplanen ges vid varje föräldramöte under året. Föräldrarna uppmanas att gå in på skolans hemsida för att läsa dem.

Enkät
Eleverna svarar på frågor om bland annat trygghet, trivsel, kränkningar och diskriminering i en elevenkät i februari. Resultaten delges elever och vuxna i mars efter sammanställning. Utifrån resultaten arbetar ledning, arbetslag och trygghetsgruppen fram förslag för att öka trivsel och trygghet på skolan och på fritids.

Västar
När fritidsverksamheten är utomhus bär personalen västar så att eleverna lätt kan se personalen, vilket skapar trygghet och förenklar när eleverna behöver ta hjälp av en personal. De i personalen som är ansvariga att leda lekar den dagen bär rosa västar övrig fritidspersonal bär gula västar.

Trygghetsgruppen
Skolan har en Trygghetsgrupp som består av skolkurator och vuxna från skolans alla arbetslag och från fritidsverksamheten. Läsåret 2017/2018, är det Sofie Renemar, skolkurator, Gunilla Björkenlid-Johansson arbetslag F-3, Lars-Thomas Hall arbetslag 4-6, Leif Udden Björklunds arbetslag 7-9 och Luyinga Okende för fritidshemmet. Trygghetsgruppen träffas ett par gånger i månaden.

Trygghetsgruppens uppgifter är:  

 1. Att fördela faddrar i alla enheter.
 2. Att planera fadderträffar, t ex kring Alla hjärtans dag, 14/2.
 3. Att vara samverkansforum för likabehandlingsfrågor, trivsel och trygghet.
 4. Att i september utvärdera och revidera Likabehandlingsplanen för skola och fritids.

Personalens kontinuerliga arbete
All personal arbetar kontinuerligt så att eleverna förstår vikten av att bry sig om varandra och ta hjälp av vuxna när de upplever att en skolkamrat är utsatt eller ensam.

Varje incident av trakasserier eller annan kränkande behandling resulterar i en reaktion från de vuxna på fritidshemmet. Om kränkningar och/eller trakasserier uppkommer hanteras det omedelbart av den vuxne som ser eller först får höra om kränkningen. Personalen är också noga med att ta tag i konflikter direkt när de uppstår.

B. Elevdelaktighet i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling genom att:

Likabehandlingsplan 

Likabehandlingsplanen gås igenom med eleverna under september månad. Alla vuxna på fritids läser igenom planen och utvärderar den vid varje läsårsstart. Utvärderingarna lämnas till Trygghetsgruppen som beaktar detta inför skrivandet av följande års plan.

Elevdemokrati/elevplanering
En gång i veckan samlas eleverna på fritidshemmet för att prata om veckan. Då har eleverna möjlighet att komma med synpunkter, önskemål och förslag på vad de vill göra på fritids. För att alla elever ska komma till tals har eleverna också möjlighet att lämna förslag skriftligt. De får då motivera sina förslag.

2. METODER FÖR ATT UPPTÄCKA OCH ÅTGÄRDA

All personal har skyldighet att medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer. All personal på fritidshemmet har fokus på att redan vid misstanke uppmärksamma och agera vid kränkningar. Varje incident av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling resulterar i en reaktion från de vuxna på fritidshemmet. Personalen arbetar också kontinuerligt så att eleverna tar hjälp av vuxna när de upplever att de själva eller en skolkamrat är utsatt och ensam.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavarnas medverkan är mycket betydelsefullt för skolans och fritids arbete med likabehandling, trygghet och trivsel. Det är viktigt att du som vårdnadshavare meddelar personalen i skolan eller på fritids om det kommer till din kännedom att någon elev på fritids blir kränkt eller utsatt för trakasserier. Vårdnadshavarna får under varje läsår likabehandlingsplanen presenterad på föräldramöten.

Forum för samverkan  
Elevvård med fokus på att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är en stående punkt på varje fritidsmöte. Ansvarig för detta är arbetslagsledaren. Oroande händelser och beteenden tas upp och arbetslaget planerar hur de ska jobba vidare. Arbetslaget planerar även förebyggande aktiviteter som till exempel att jobba med ett visst tema.

Elevhälsoteamet har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. I teamet ingår rektor, speciallärare, skolsköterska och skolkurator samt vid behov även psykolog. Teamet kan även kopplas in i enskilda ärenden vid behov.

Vem kontaktar jag vid diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling?
För att anmäla ett ärende ska du som elev, vårdnadshavare eller personal på skolan i första hand vända dig till det berörda arbetslaget.

Hur och när agerar de vuxna på fritids?
Om en kränkande behandling sker och kommer till personalens vetskap, agerar alltid personalen direkt och pratar med de inblandade. Personalen skriver därefter en händelserapport kring vad som skett eller vad som kommit till kännedom för personalen. Om personalen misstänker att någon utsätts för upprepade kränkningar lyfts detta snarast på fritidshemsmötet, så att alla på enheten blir observanta och medvetna. Därmed är en utredning startad. Elevärenden handläggs enligt arbetsgången nedan:

 1. Personal har samtal med den eller de som lämnat uppgifter.
 2. Två personal har samtal med den utsatta.
 3. Två ur personalen har samtal med de som utsatt/utsätter. Minst en ur personalen ska ha varit med vid tidigare samtal.
 4. Samtalen dokumenteras. (Dokumentet “Händelserapport” används.)
 5. Ansvarsläraren eller en personal med vetskap om händelsen, informerar föräldrarna till de inblandade om vad som har hänt via telefon samma dag.
 6. En tid för uppföljningssamtal med de inblandade bestäms inom rimlig tid, 1-2 veckor.
 7. Rektor informeras om utredningen och rektor i sin tur informerar huvudmannen, d v s skolans styrelse.
 8. Eventuell polisanmälan görs. Detta avgör rektor.

Om någon ur personalen kränker en elev eller en elev kränker någon ur personalen
Om någon ur personalen kränker en elev eller en elev kränker någon ur personalen, så informeras rektor skriftligen. Rektor har sedan samtal med berörd lärare och elev inom rimlig tid, 1-3 dagar. Dessa samtal dokumenteras och uppföljningssamtal samt förslag till lösning bestäms. Trygghetsgruppen deltar inte i dessa samtal.

Om någon ur personalen upplever sig kränkt av någon annan ur personalen

Skolledningen informeras och ansvarar för handläggningen av ärendet (se ovan). Trygghetsgruppen deltar inte i dessa samtal.

Om någon förälder/vårdnadshavare eller annan utomstående kränker en elev
Skolledningen informeras och ansvarar för handläggningen av ärendet (se ovan). Trygghetsgruppen deltar inte i dessa samtal.

Om någon elev eller någon ur personalen upplever sig kränkt av skolledningen
Styrelsen informeras och ansvarar för handläggningen av ärendet. Trygghetsgruppen deltar inte i denna process.

Dokumentation
Efter avslutat ärende arkiveras samtalsblanketter och övrig dokumentation i skolans arkiv.

3. FÖREGÅENDE ÅRS ARBETE OCH ÅTGÄRDER SAMT MÅL FÖR KOMMANDE ÅR:

Utvärdering av mål för läsåret 2016/2017:

Mål: Påbörja arbete med en mall för samtal vid likabehandlingsärenden.
Resultat: Trygghetsgruppen har tittat på exempel på mallar. F-3 har sedan tidigare en fungerande samtalsmall för konflikthantering. Diskussion om det finns behov av ytterligare mallar fortsätter i arbetslagen läsåret 2017/2018.

Åtgärder inför läsåret 2017/2018

Följande åtgärder för att förbättra tillgängligheten har gjorts inför läsåret 2017/2018:

- Nya lägre ledstänger har satts upp i trapporna under de ledstänger som finns sedan tidigare 
- Alla dörrposter i F-1s lokaler har breddats
- Nya ramper
- Handikapptoalett anpassad för mindre barn

Mål 2017/2018

Mål: Barnen på fritids ska var trygga med varandra.
Fritidshemmet genomför fyra gruppstärkande övningar/vecka de första fem veckorna på terminen.

Mål: Att i större utsträckning nå fritidshemmets mål att alla barn känner samhörighet och delaktighet samt att de trivs och har roligt samt att öka tryggheten och minska antalet konflikter och kränkningar. Fritidshemmet inför “lekpatrull”. Lekpatrullen består av två vuxna som bär rosa väster. De anordnar lekar som aktiverar så många som möjligt. I och med att personalen leder lekar finns en större möjlighet att inkludera alla och anpassa förutsättningarna.

Mål: Barnen på fritids ska känna samhörighet med varandra och naturen.
Fritidshemmet genomför fler utflykter i jämförelse med förra året.

3. DEFINITIONER, ORDLISTA OCH LÄNKAR:
Diskrimineringslagens definitioner av diskrimineringsgrunderna

 1. Kön: att någon är kvinna eller man
 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön
 3. Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
 4. Religion eller annan trosuppfattning: till exempel kristendom, budism, ateism.
 5. Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga
 6. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
 7. Ålder: uppnådd levnadslängd

Ordlista
Diskriminering - Att någon blir sämre behandlad än någon annan och att det har att göra med en diskrimineringsgrund. När personal utsätter elev för trakasserier räknas det som diskriminering enligt lagen. Även bristande tillgänglighet är diskriminering.
Etnisk grupp - grupp av människor med berättelser om ett gemensamt ursprung och som har någon/några former av gemensam kultur, till exempel språk, samt känner solidaritet med varandra.
Främja - hjälpa fram, understödja
Kränkning - Ovälkomna uttalanden eller handlingar som kränker en persons värdighet.
Trakasserier - Ovälkomna uttalanden eller handlingar som kränker en person och som har att göra med en diskrimineringsgrund.
Tillgänglighet - att det är ordnat så att alla personer har liknande möjligheter att delta oavsett funktionsförmåga.

Länkar
Barn och elevombudet
Diskrimineringsombudsmannen
Friends
Skolverket

 

Planen reviderad september 2017
Planen revideras oktober 2018

Janne Eklund
Rektor