Allmän presentation

Allmän presentation

På skolan arbetar vi efter Maria Montessoris tankar om hur eleven utvecklas och lär sig genom att själv undra, undersöka och förstå.

I F-3:ans arbetsenhet arbetar elever i förskoleklass tillsammans med årskurs 1. Årskurs 2 arbetar tillsammans med årskurs 3. Eleverna arbetar tillsammans med lärarna mot ett successivt ökat ansvar för egen planering och eget genomförande.

I 4-6:an arbetar varje årskurs för sig. Eleverna utformar tillsammans med en lärare en individuell planering för den kommande veckan, samtidigt som de går igenom föregående veckas arbete.

I 7-9:an arbetar varje årskurs för sig. Eleverna planerar, genomför och utvärderar sitt eget arbete tillsammans med en ansvarslärare. Arbetet sker med en hög grad av självständighet. Varje grupp
(F-9) har en ansvarslärare som har det övergripande ansvaret för elevens planering och uppföljning av studierna. Varje elev utvecklar sin förmåga att planera sitt skolarbete, där läraren är ett stöd. Efterhand som eleverna utvecklas och tar större ansvar ökar också självständigheten i att göra sin egen planering. På det sättet kan eleven också själv påverka sina studier.