Planering och undervisning 4-6

Undervisningen: Lärarna varierar sin undervisning för att främja och följa det lärande som beskrivs i kursplanerna.  Även om läraren alltid gör en planering med förslag på arbetsmetoder och redovisningssätt, uppmuntrar vi eleverna att ta egna initiativ och prova på det som intresserar dem, vilket gör att vi tillsammans skapar de bästa inlärningssituationerna. Det är en kontinuerligt pågående lärprocess och läraren följer och dokumenterar lärandet i klassrummet för att utveckla och anpassa undervisningen. Återkopplingen till eleverna är både formativ och summativ. Den formativa återkopplingen är både muntlig och skriftlig, ofta direkt i elevernas arbeten. Efter avslutat arbetsområde får eleverna en summativ bedömning i vår lärplattform.

Lärpar Lärarna delar in eleverna i lärpar, där de får träna samarbete och sociala färdigheter vilket i förlängningen bidrar till ett gott klassrumsklimat. Samtidigt ger det en möjlighet att få delge sina kunskaper och ta del av andras kunskaper. Eleverna arbetar i samma lärpar i ca tre veckor, sedan bestämmer läraren nya. Det är alltid läraren som delar in eleverna i arbetsgrupper.

Tematiskt arbetssätt är ett återkommande inslag i undervisningen. På enheten har vi varje vecka en schemalagd tid; projekttid, där eleverna kan arbeta tillsammans med olika teman, värdegrundsarbete eller klassråd. De teman vi arbetar med knyter an till de ämnen vi arbetar med, till exempel; Faktatexter om människokroppen (SV/NO), Tidningsprojekt (SV/SO/MA/ NO/ENG), Litteraturprojekt (SV/SO), Skala (MA/BILD), Travel-poster (ENG/GE). Ibland redovisas de tematiska uppgifterna för en annan klass på skolan. Temat återkommer varje år vilket innebär att man arbetar med samma tema året därpå, men på ett annat sätt. Det gör att eleverna känner sig bekanta med ämnet och vet vad som kommer framöver.

 

Planering/utvärdering varje vecka. Varje vecka går klassen igenom arbetena som ska genomföras under veckan. Planeringen skrivs på en liten whiteboard som sitter uppe på väggen. Eleverna ska känna att de har kontroll och vet vad som kommer hända men också vad som förväntas av dem. I 4-5:an övas eleverna till att ha överblick över dagen vilket betyder att klassen gemensamt tittar igenom veckoplaneringen och pratar om de olika uppgifterna flera gånger under veckan. I åk 6 ska eleven ta ett större eget ansvar och förväntas att vara mer aktiv själv i sin planering men givetvis återkopplar läraren till veckoplaneringen under veckan och följer kontinuerligt upp elevernas arbeten. I slutet av veckan utvärderar eleverna veckan. I 4-5an sker det med en gemensam utvärdering där man talar om vad man arbetat med vad man lärt sig och om det är något som kan förbättras till nästa vecka. I åk 6 genomför eleverna själva sin utvärdering i ett dokument som är delat med läraren.

Läxor Den enskilde läraren bestämmer, utifrån ämne och arbetsområde, om eleverna behöver läxor eller inte. Det förekommer främst i språk och matte, där visst material behöver automatiseras, men i huvudsak bestämmer eleverna själva om de behöver jobba hemma med skoluppgifter. Det ger dem en frihet att bestämma över sin egen studietid och därmed ta ansvar för den!