Planering och undervisning 4-6

Undervisningen: Vår undervisning utgår från läroplanen (LGR 22). Vi arbetar med tydliggörande pedagogik där vi utgår från de tydliggörande frågorna (När?, Vad?, Hur?, Varför?, Med vem?, Vad händer sen?) Lärarna varierar sin undervisning för att främja och följa det lärande som beskrivs i kursplanerna. Läraren följer och dokumenterar lärandet i klassrummet för att utveckla och anpassa undervisningen utifrån gruppens såväl som individens behov. Återkopplingen till eleverna är både formativ och summativ. Den formativa återkopplingen är både muntlig och skriftlig, ofta direkt i elevernas arbeten. Efter avslutat arbetsområde får eleverna en summativ bedömning i vår lärplattform.

Lärpar: Lärarna delar in eleverna i lärpar, där de får träna samarbete och sociala färdigheter för att skapa ett tryggt klassrum präglat av goda relationer. Samtidigt ger det en möjlighet att få delge andra elever sina kunskaper och ta del av deras. Eleverna arbetar i samma lärpar i ca tre veckor, sedan bestämmer läraren nya. Det är alltid läraren som delar in eleverna i lärpar.

Projekttid: På enheten har vi varje vecka en schemalagd tid, projekttid, där eleverna kan arbeta tillsammans med o, värdegrundsarbete eller klassråd.  

Planering/utvärdering: Varje vecka går klassen igenom veckans arbetsuppgifter tillsammans. Eleverna ska känna att de har kontroll och vet vad som kommer hända men ska också veta vad som förväntas av dem. I slutet av veckan utvärderar eleverna hur veckan har fungerat genom att exempelvis lyfta det som fungerat bra och fundera på varför, vad har de lärt sig samt vad behöver de jobba på. 

Arbeta hemma: Vår grundtanke är att det mesta av skolarbetet ska göras i skolan men ibland behöver eleverna träna hemma exempelvis inför ett prov eller ta igen arbete om man varit ledig. Vissa ämnen har regelbundna läxor, exempelvis i språk. 

Extra studietid: Tisdagar kl. 15.00-16.00 och onsdagar kl. 15.30-16.30 har vi extra studietid. Eleverna är då välkomna till sal 205 för att arbeta med skoluppgifter tillsammans med en vuxen.