Trygghet och elevinflytande 4-6

För att elever ska kunna lära sig behöver de känna sig trygga. I åk 4-6 arbetar eleverna kontinuerligt med värdegrund och bemötande. Trygghetsgruppen har arbetat fram en bank med värdegrundsövningar som lärarna kan använda i klassrummet i förebyggande syfte och vid behov. 

När konflikter uppkommer arbetar vi med en metod som heter minimedling. Den bygger på att båda parter får komma till tals och är ett sätt att lära eleverna att sätta sig in i vad andra personer tycker och känner samt får möjlighet öva på att kompromissa och hitta gemensamma lösningar. 

Varje år genomförs en trygghetsvandring där eleverna får tycka till om sin skolmiljö och lyfta platser som känns otrygga. Resultatet från vandringen används av ledningsgruppen för att förbättra och förändra miljön utifrån elevernas önskemål. På skolan arbetar också kurator och socialpedagog med medlings- och gruppsamtal för att skapa trygghet i klasserna. 

På lunchrasten har vissa elever som trivselledaruppdrag att anordna rastlekar. Dessa elever får gå en utbildning och har återkommande träffar med ansvariga pedagoger för att organisera aktiviteter. Varje lunchrast finns det därför lekar/aktiviteter där alla är välkomna att delta. 

I klassrummet använder lärarna lärparsystemet men även i matsalen har eleverna bestämda platser, också det ett sätt att skapa trygghet och säkerhet. 

Eleverna använder inte mobil i skolan och det är fotografering- och filmningsförbud, även det är ett beslut som tagits med elevernas trygghet i beaktande.

I åk 4-6 vill vi att eleverna ska vara en del av beslutsprocessen och elevernas önskemål och tankar är viktiga. Klassrådet är ett sätt att öva på att kompromissa och skapa möjligheter för alla elever i klassen att komma till tals och diskutera gemensamma frågor. Frågor och önskemål från klassrådet tas till arbetslaget, och sedan vidare till rektor vid behov. Vi tränar också på de demokratiska processerna exempelvis inför förberedelse av matråd då eleverna sitter i mindre grupper och får diskutera förslag som sedan tas vidare till matrådet.