Välkommen till F-3:an på Gluntens Montessoriskola!

På F-3:an är eleverna indelade i fyra åldersblandade F-1:or och tre åldersblandade 2-3:or. Björn F-1, Varg F-1, Lo F-1 och Hermelin F-1 samt Grävling 2-3, Räv 2-3, Järv 2-3 och Vessla 2-3.  Varje klass består av 20-24 elever. Utöver sin ansvarslärare träffar eleverna också andra ämneslärare, speciallärare och fritidspersonal. Fritidspersonalen är med under hela/delar av skoldagen samt under hela eftermiddagen.

Montessori på F-3an: Maria Montessori menar att barnen från 6-9 år befinner sig i en period av enorm tillväxt och utveckling. Barnet har blivit så pass moget att hen kan börja stå på egna ben och använda sig av det hen utvecklat under perioden 3-6 år. Barnet börjar bli mer social nu och vänder blicken utåt. Kamraterna blir mer och mer viktiga och hen utvecklar sin sociala förmåga. Det är nu vi vuxna börjar uppleva att barnen lyssnar mer på vad deras kamrater säger än på oss vuxna. Nu utvecklas också barnets resonerande sinne och förmåga till abstraktion. Barnet strävar efter moralisk och mental självständighet. “Hjälp mig att tänka själv”, är det stöd som barnet behöver nu.

Barnen använder konkreta material för att få en förståelse för olika begrepp. Materialen är upplagda på ett sätt som barnen är vana vid från förskolan och flera av dem är självrättande. Detta är ett led i att nå en större grad av självständighet. Genom dessa konkreta material kan barnen få en förståelse som senare leder fram till ett abstrakt tänkande.

Lärarna och fritidspedagogerna  jobbar mycket med grupperna för att eleverna ska kunna arbeta så självständigt som möjligt och ge varandra arbetsro. En lugn och förberedd miljö är grunden för ett gott lärande. Redan från förskoleklass arbetar vi med att träna eleverna i att ta ett eget ansvar för sitt lärande. Detta sker bland annat genom att de har egna planeringar med arbeten som passar just dem och att dessa planeringar är framtagna tillsammans med eleven.

Genom att få eleven att känna sig delaktig så stärker vi hens vilja till arbete och därmed möjlighet till att nå koncentration.