Välkommen till F-3:an på Gluntens Montessoriskola!

På F-3:an är eleverna indelade i fyra åldersblandade F-1:or och fyra åldersblandade 2-3:or. Björn F-1, Varg F-1, Lo F-1 och Hermelin F-1 samt Grävling 2-3, Räv 2-3, Järv 2-3 och Vessla 2-3. Varje klass består av 20-24 elever. Utöver sin ansvarslärare träffar eleverna också andra ämneslärare, speciallärare och fritidsledare. Fritidsledarna är med under delar av skoldagen samt under hela eftermiddagen.

 

Montessori på F-3an: Maria Montessori menar att barnen från 6-9 år befinner sig i en period av enorm tillväxt och utveckling. Barnet har blivit så pass moget att hen kan börja stå på egna ben och använda sig av det hen utvecklat under perioden 3-6 år. Barnet börjar bli mer social nu och vänder blicken utåt. Kamraterna blir mer och mer viktiga och hen utvecklar sin sociala förmåga. Det är nu vi vuxna börjar uppleva att barnen lyssnar mer på vad deras kamrater säger än på oss vuxna. Nu utvecklas också barnets resonerande sinne och förmåga till abstraktion. Barnet strävar efter moralisk och mental självständighet. “Hjälp mig att tänka själv”, är det stöd som barnet behöver nu.

Barnen använder konkreta material för att få en förståelse. Materialen är upplagda på ett sätt som barnen är vana vid från förskolan och flera av dem är självrättande. Detta är ett led i att nå en större grad av självständighet. Genom dessa konkreta material kan barnen få en förståelse som senare leder fram till ett abstrakt tänkande.

En lugn och förberedd miljö är grunden för ett gott lärande. Redan från förskoleklass tränar eleverna på att ta eget ansvar för sitt arbete. Detta sker bland annat genom att de har egna planeringar med arbeten som passar just dem och att dessa planeringar är framtagna tillsammans med eleven.

Genom att få eleven att känna sig delaktig så stärker vi hens motivation till arbete och därmed möjlighet till att nå koncentration.