• Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola 
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

 • Gluntens Montessoriskola

  Gluntens montessoriskola

  Gluntens Montessoriskola är en föräldradriven skola
  som erbjuder verksamhet från förskolan till årskurs 9

Ordningsregler och åtgärdstrappa

På Gluntens Montessoriskola arbetar vi, elever och personal, tillsammans för att skapa en trygg skola med en god lärandemiljö. Vår värdegrund och ordningsreglerna gäller alla som är verksamma inom skolan, såväl elever som vuxna, och hjälper oss att visa hänsyn och respekt.
 
På vår skola

Utsätter vi inte någon för kränkande eller nedvärderande behandling (diskriminering, trakasserier eller något som riskerar att skada eller göra någon annan ledsen), varken i ord, skrift eller i handling.

Är vi rädda om vår skola och varandras arbetsmiljö! Vi använder ett vårdat språk och vi håller en hänsynsfull samtalsnivå.

Lämnar vi in mobiltelefonen vid skoldagens start och hämtar ut den vid skoldagens slut.

Använder vi inte parfym, hårspray eller andra starkt luktande medel i våra lokaler eftersom det finns allergiker i skolan.

Kastar vi inte snöboll.

Äter vi inte godis/läsk, (7-9 undantaget), och tar heller inte med någonting som innehåller nötter.

Tar vi inte bilder på eller filmar andra inom skolans område.

Använder vi inte ytterskor inomhus, gäller hela skolan.

Tar vi endast med oss besökare till skolan efter överenskommelse med lärare och rektor.

I matsalen använder vi inte surfplatta eller dator.

Är all form av dataintrång är förbjudet.

Är alla former av alkohol, droger och tobak förbjudna.


Lektion

Vi kommer i tid och har med oss rätt arbetsmaterial.

Vi tar av oss ytterkläderna innan vi går in i klassrummet.

Ingen mat och dryck under lektionstid, frukt undantaget.

Tuggummi är tillåtet i åk 6-9, under förutsättning att det inte stör lektionen och att det kastas i papperskorgen efteråt.

Vid lektionens slut lämnar vi klassrummet i städat och prydligt skick – t ex skjuter vi in stolar efter oss och städar bänkarna.


Konsekvens- åtgärdstrappa

Om elev inte följer vår värdegrund och våra ordningsregler tillämpar vi följande konsekvenstrappa i enlighet med Skollagen (2010:800 Kap 5):

 1. Tillsägelse från personal.

 2. Vid upprepade tillsägelser under lektionstid visas elev ut från undervisningslokal eller får kvarsittning (7 §). Elevens vårdnadshavare informeras.

 3. Händer det igen blir det en muntlig tillsägelse-/varning från rektor.

 4. Om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse, eller upprepade förseelser, gör rektor en utredning. Elevens vårdnadshavare informeras. Utifrån vad som framkommer av rektors utredning ska rektor tillse att eleven ändrar sitt beteende. Detta kan ske genom:

  a. Skriftlig varning (11 §)
  b. Tillfällig omplacering (12 §)
  c. Tillfällig omplacering på annan skolenhet i högst fyra veckor (13 §)
  d. Avstängning (14 §)

Alla åtgärder fr. o. m punkt 2 dokumenteras.

 

Orosanmälan

Vid oro för att en elev far illa av olika skäl, har skolan skyldighet att meddela Socialtjänsten i enlighet med Socialtjänstlagen 14 kap 1 §. Se fliken “skolan och socialtjänsten” och “skolan och polisen”.