Välkommen till 4-6:an på Gluntens Montessoriskola!

I enhet 4-6 har vi sex klasser; två 4:or - Duva och Örn, två 5:or - Svan och Trana samt två 6:or - Falk och Svala. Klasserna varierar i storlek från år till år men det brukar vara mellan 24-28 elever i varje klass. Förutom sin ansvarslärare träffar eleverna också andra ämneslärare i ämnen som t.ex. musik, slöjd, bild och hemkunskap samt språk (åk 6). Till enheten är en speciallärare (100%), en lärare i svenska som andraspråk (50%), en socialpedagog (30%) och tre elevresurser knutna. Elevresurserna är delaktiga under delar av skoldagen och arbetar också som fritidsledare på Gluntens fritidshem åk 3-6.

Montessori på 4-6: Maria Montessori menar att perioden från 9-12 år är en period då barnets nyfikenhet och intresse för omvärlden och moralfrågor väcks. Barnet börjar utveckla ett abstrakt tänkande, utvecklar sin föreställningsförmåga och är mycket engagerad i socialt samspel.

Under denna period är det särskilt viktigt att ta tillvara på barnets nyfikenhet och kunskapsiver och därför erbjuda så mycket kunskap som möjligt. Barnet vill förstå sin omvärld och det sociokulturella sammanhang det lever i. Barnet börjar under denna period att värdera sig själv i relation till andra. Således måste barnet hjälpas att lära sig värdera sig själv genom att tro på sin egen förmåga – oberoende av andras prestationer. Det finns under denna period ett stort behov av tydlighet, stöd och uppmuntran från vuxenvärlden. Barnet har behov av denna ”yttre struktur” för att kunna bygga sin ”inre struktur” och förstå hur olika saker hänger samman då det fortfarande är svårt för många barn att se samband mellan orsak och verkan. Under mitten av denna utvecklingsperiod börjar barnet bli medvetet om olikheter och avvikelser.

Den sociala sfären vidgas och barnet skapar fler kontakter. Barnet ifrågasätter omgivningen och ställer många frågor. Barnets sinne är som ett öppet fält och det är på väg att abstrahera kunskap. Nu när denna skolålder sätter igång finns inga begränsningar. Skolan ska säkerställa att barnet kan få fördjupa sig och utveckla sina kunskaper. Nu är det viktigt att lära barnen koncentration – det är inget barnet utvecklar på egen hand. 

För att utveckla elevernas koncentration arbetar vi efter Montessoris 8 principer: Rörelse, Upplevd kontroll, Intresse , Motivation, Att lära av varandra, Att lära i ett meningsfullt sammanhang, Den vuxnes inverkan samt Inre och yttre miljö. Dessa finns närmare presenterade på hemsidan under fliken “Pedagogik”.