Välkommen till 4-6:an på Gluntens Montessoriskola!

Maria Montessori menade att det fanns olika perioder i livet då barnet var mer mottagligt för olika ämnen. Perioden mellan 9-12 år är en period då barnets nyfikenhet och intresse för omvärlden och intresse för moralfrågor väcks. Barnet börjar utveckla ett abstrakt tänkande, utvecklar sin föreställningsförmåga och är mycket engagerad i socialt samspel.

Detta utvecklingsstadium är relativt lugnt. Under detta stadium är det särskilt viktigt att ta tillvara på barnets nyfikenhet, kunskapsiver och erbjuda så mycket kunskap som möjligt. Barnet vill förstå sin omvärld och det socio- kulturella sammanhang de lever i. Barnet börjar under denna period att värdera sig själv i relation till andra. Således måste barnet hjälpas att lära värdera sig själv genom att tro på sin egen förmåga – oberoende av andras prestationer. Det finns under denna period ett stort behov av tydlighet, stöd och uppmuntran från vuxenvärlden. Barnet har behov av denna ”yttre struktur” för att kunna bygga sin ”inre struktur” och förstå hur olika saker hänger samman då det fortfarande är svårt för många barn att se samband mellan orsak och verkan. Under mitten av denna utvecklingsfas börjar barnet bli medvetet om olikheter och avvikelser.

Den sociala sfären vidgas och barnet skapar fler kontakter. Barnet ifrågasätter omgivningen och ställer många frågor. Barnets sinne är som ett öppet fält och det är på väg att abstrahera kunskap. Nu när denna skolålder sätter igång finns inga begränsningar. Skolan måste under denna period ta tillvara på möjligheterna istället för att begränsa barnet med för korta arbetspass och raster. Skolan ska säkerställa att barnet kan få fördjupa sig och utveckla sina kunskaper. Nu är det viktigt att lära barnen koncentration – det är inget man utvecklar på egen hand.

Tematiskt arbetssätt är ett återkommande inslag i undervisningen. Vi har varje vecka en tid, Projekttid, där eleverna kan arbeta tillsammans med olika teman. Ofta är det ett tema som knyter an till de ämnen vi just nu arbetar med. T.ex. Faktaboken, biologi/svenska. Mitt eget rum: Ekonomi, matematik, bild. Historisk teater, svenska och historia. Teknikhistoria uppgiften: teknik, historia och svenska. Ofta redovisas de tematiska uppgifterna för en annan klass på skolan. Temat återkommer varje år vilket innebär att man arbetar med samma tema året därpå, men på ett annat sätt. Det gör att eleverna känner sig bekanta med ämnet och vet vad som kommer att komma framöver.

Undervisningen: Lärarna arbetar på olika sätt med att främja och följa det lärande som beskrivs i kursplanerna. Det är en kontinuerligt pågående lärprocess och vi lärare följer och dokumenterar lärandet i klassrummet. I åk 6 samlas mycket av dokumentationen i Google drive. Återkopplingen till eleverna är både informell och formell - läraren arbetar med att följa elevens lärande för att kontinuerligt anpassa undervisningen.

Eleverna jobbar även med större uppgifter som de fördjupar sig i under längre tid. Läraren och eleverna arbetar då tillsammans med att förändra och utveckla uppgifterna utifrån feedback, och läraren tar även hjälp av dagliga klassrumsobservationer för att följa elevernas kunskapsutveckling och justera undervisningen efter behov.

Lärarna planerar för en större avstämning för ett kunskapsområde, exempelvis genom att eleverna får lämna in ett utkast som de får feedback på, och ägnar sedan resterande tid till att återkoppla, genom undervisningen, det som eleverna visade sig ha svårt för. Detta ger eleverna tid att bearbeta den feedback de fått och kan revidera utkastet som därefter utgör underlag för senare summativa bedömningar.

I 4-6an använder vi oss regelbundet av diagnoser och prov för att säkerhetsställa att eleverna har förväntade kunskaper men också för att de ska få möjlighet att visa vilka kunskaper de har och vad de behöver utveckla vidare.

I 4-5an arbetar eleverna en stor del av tiden i åldersblandade klasser. Eleverna har olika ämneslärare som kommer till klassrummet med materialet och har undervisningen i hemklassrummet. Vid början av ett nytt ämne visar lärarna upp det stora sambandet och sedan går man in mot detaljerna.

I 6an arbetar eleverna i åldershomogena klasser eftersom det året präglas av en rad nationella prov, både under hösten och våren. Eleverna har ett hemklassrum men förflyttar sig mellan de olika ämnesklassrummen beroende på vilket ämne de har under dagen.

Eleverna arbetar i perioder om ca 5-10 veckor då de koncentrerar sig på ett område och fördjupar sig i det. Lärarna använder konkret material i åk 4-5 men ju äldre eleverna blir desto mindre använder eleverna materialet.

Lärarna delar in eleverna i lär-par där de får träna samarbete och sociala färdigheter vilket i sin tur skapar ett gott klassrumsklimat samtidigt som det ger en möjlighet att få delge sina kunskaper och ta del av andras kunskaper.

Planering

Planering/utvärdering varje vecka.  Varje vecka går klassen igenom arbetena som ska genomföras under veckan. Eleverna har i 4-5:an en planeringsbok som fungerar som en kalender. Eleverna ska känna att de har kontroll och vet vad som kommer hända men också vad som förväntas av dem. I 4-5:an övas eleverna till att ha överblick över dagen vilket betyder att klassen gemensamt tittar igenom kalendern och pratar om de olika uppgifterna flera gånger under veckan. I åk 6 ska eleven ta ett större eget ansvar och förväntas att vara mer aktiv själv i sin planering. I slutet av veckan utvärderar eleverna veckan. I 4-5an sker det med en gemensam utvärdering där man talar om vad man arbetat med vad man lärt sig och om det är något som kan förbättras till nästa vecka. I åk 6 genomför eleverna själva sin utvärdering i ett dokument som är delat med läraren.

LPP (lärarens pedagogiska planering) skriver vi i Unikum, en webportal som både föräldrar, elever och skolans personal har tillgång till. Till varje arbetsområde i alla ämnen finns en sådan utförlig pedagogisk beskrivning tillsammans med en bedömningsmatris. En LPP innehåller alltid kopplingar till Lgr 11 (läroplanen) vad gäller syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Här redogörs också för arbetstid, deadlines och arbetsmetod. När arbetsområdet är avslutat fyller läraren i sin bedömning och i kommentarsfältet kan dialog föras mellan elev, förälder och lärare om utvecklingsområden.

Projekttid är en ämnesintegrerad och ofta åldersintegrerad schemalagd tid varje vecka. Här jobbar vi med öppna uppgifter som har stark förankring i allas vår verklighet. Ex på arbetsområden kan vara Människokroppen, En rättvis värld…,

Läxor ger vi inte eleverna regelmässigt. De förekommer i språk och matte, där visst material behöver automatiseras, men överlag bestämmer eleverna själva om de behöver jobba hemma med skoluppgifter. Det ger dem en frihet att bestämma över sin egen studietid och därmed ta ansvar för den!

6:ans sajt

6:ans sajt är vår webbplats där varje ämne har en egen sida med den information som eleven behöver för att kunna planera och arbeta i ämnet, t ex terminsplanering. Här lägger vi också upp presentationer som elever som varit frånvarande kan ta del av. Alla dokument och instruktioner för arbetsområden inom ämnet finns här samt litteratur och länktips.

Egen dator

Alla elever i åk 6 har en egen personlig mac som de tar hem efter skoldagen. I undervisningen används datorn dagligen för att skriva dokument (då eleverna delar sina arbetsdokument med undervisande lärare), för att skapa filmer, bildspel, räkna skala i google sketch up, spela in olika redovisningar, kommunicera med lärare och övriga världen, inhämta information på internet och jobba med källkritik. Fördelen med att ha en egen personlig dator i skolan är att eleverna snabbt lär sig alla program och verktyg, att det blir rättvist för alla, att eleven kan ha överblick över sin planering och uppgifter och att det är enkelt att kommunicera med lärarna. Inga lösa papper tappas längre bort och ingen handstil blir oläslig. I datorn finns inbyggd stavningshjälp, möjlighet att förstora text samt talsyntes, vilka alla är bra kompensatoriska hjälpmedel.

Film, keynote, ljudfiler

Till datorn finns många kreativa program som gör att det går lätt och snabbt att jobba. Program gör det också enklare att uppfylla alla kunskapskrav. Med hjälp av dessa program producerar eleverna sina arbeten som lärarna använder som bedömningsunderlag. Vid gruppdiskussioner spelar eleverna in en ljudfil, t. ex, som läraren sedan kan lyssna på för att göra en säker bedömning mot kunskapskraven.

Kultur och livskunskap

Skapande skolapengar från Kulturrådet har vi under några år ansökt om och senast satte vi upp en rad historiska pjäser  

Uppsala Kortfilmsfestival går av stapeln i slutet av oktober varje år och då är våra elever jury för barn- och ungdomsdelen sedan tiotalet år tillbaka. De flesta elevgrupper på skolan besöker kortfilmsfestivalen och tar del av det varierande utbudet svensk och utländsk kortfilm.

Trygghet och medinflytande

Gluntens faddersystem innebär att alla elever på 4-6an har ett yngre fadderbarn i åk 1-3. Minst en gång per termin är det fadderträff med aktiviteter och den 25/10 uppmärksammar hela skolan “FN-dagen” med att faddrarna träffas. Syftet med att ha faddrar är att vi ska lära känna varandra på Glunten och skapa en trygg miljö där man kan umgås oavsett ålder.

Kompisstödjarna har 18 representanter i alla klasser på 4-6an och träffas varannan vecka med en representant ur skolans Trygghetsgrupp. De företräder eleverna i frågor som rör trivsel och trygghet och anordnar olika lekar och aktiviteter under året.

Klassråd har vi varannan vecka i alla årskurser. Här finns möjlighet att öva ett demokratiskt förhållningssätt och att ta upp ärenden och frågor som rör klassen.