Skolan och socialtjänsten

14 kap. 1 § SoL - anmälningsskyldighet till socialtjänsten

Myndigheter, samt yrkesmässigt bedriven  enskild verksamhet, vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till nämden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innehära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 

Skyldigheten gäller även anställda vid sådana verksamheter.

 

Anmälan till socialtjänsten

Låg tröskel för anmälningsplikt

Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om det tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp från socialnämndens sida. 

Det är inte anmälarens utan socialtjänstens uppgift att utreda allvaret i uppgifter. 

Enligt 14 kap. 1 § fjärde stycket SoL har de som omfattas av anmälningsplikten uppgiftskyldighet till socianämnden avseede alla uppgifter som kan vara av betydelse för ett barns behov av skydd.