Ersättning vid skada på skolans egendom - rutiner och riktlinjer

Utgångspunkt

Enligt skolans styrdokument, skollagen och läroplanen, har skolan och vårdnadshavare gemensamt ansvar för att skapa det bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Ibland händer det att elever vållar skador på skolans egendom. Utgångspunkten är då att elever tar ansvar för händelsen. Om händelsen har inträffat avsiktligt eller av oaktsamhet så ersätter eleven skadan, helt eller till viss del. Detta med utgångspunkt i ta ansvar för sitt agerande och i de förordningar som gäller i samhället*.

Rutiner

Om elever vållar en skada på skolans egendom kontaktar skolan elevens vårdnadshavare. Beroende på skadans omfattning, uppkomst och värde kommer följande att ske:

1. All avsiktlig skadegörelse ska ersättas. Avsiktlig skadegörelse kan vara
åverkan på byggnader eller inventarier t.ex. lärplatta/dator som går sönder, åverkan på brandsläckare, klotter på väggar eller möbler. Grövre skadegörelse polisanmäls.

2. All skada på skolans egendom som uppkommit på grund av oaktsamhet skall ersättas till viss del av den som vållat skadan. Med oaktsamhet menas skador som uppkommit på grund av att eleven inte har tagit hänsyn till egendomen vid sitt agerande t.ex. tappat bort/skadat lärplatta/dator inklusive tillbehör, kastat snöboll eller sparkat fotboll mot fönster, eller beteende som orsakar skada på fönster, dörrar, inredning.

3. Olyckshändelser som leder till skador ska rapporteras av den som gjort det till
personal på skolan. Då utreds det inträffade och eleven blir inte ersättningsskyldig.


Riktlinjer för ersättning

Avsiktlig skadegörelse

Eleven ersätter kostnaden för material och reparationsarbete till det värde som motsvarar kostnaden för återställande. Följande norm tillämpas:
Vid skador kan eleven få ersätta kostnaden helt eller delvis. I vissa fall kan skolan och hemmen komma överens om att eleven får vara delaktig i reparationsarbetet som en del av ersättningen.

Oaktsamhet

Då eleven förorsakar en skada på grund av oaktsamhet ersätter eleven en generell kostnad. Följande norm tillämpas:
50 % av materialkostnaden, dock maxbelopp 500 kr. Hänsyn kommer att tas utifrån händelsens karaktär, elevens ålder eller annat särskilt skäl.

Förlust

Skolmateriel som elev lånat från skolan och som inte återlämnats, ersätts. Om ersättning inte sker efter uppmaning, faktureras vårdnadshavaren.

 

* Skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen:
Skadeståndslagen 2:1: "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Även barn kan bli skadeståndsskyldiga enligt denna paragraf. Enligt Skadeståndslagen 2:4: barn (under 18 år) ska ersätta skadan i den mån det är skäligt.